top of page

Portfolio

Procesbegeleiding

IMG_20230609_172930.jpg

Natuurweefselplanning Genk

2024

Naar een gedeelde biotoop voor mens, dier en plan in Waterschei

Steden en dorpen en de mensen die er leven hebben nood aan meer en betere natuur in hun dagelijkse leven. Natuur maakt burgers weerbaarder en wapent hen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Natuur verhoogt de biodiversiteit en dus ook de leefbaarheid en versterkt het fysieke en mentale welzijn van de burgers.

Zorgen voor meer en betere natuur vraagt om een mens-inclusieve aanpak en lokaal maatwerk. Natuurweefselplanning is een methodiek en proces dat zo'n aanpak mogelijk maakt. De methodiek stapt bewust af van top-down interventies en focust op een faciliterende rol van de overheid om participatieve en democratische waarden te bevorderen en zo meer lokaal eigenaarschap te creëren voor stedelijke natuurprojecten.

Klimaatwijken Halle - projectcoach

2020 - 2022

Bewoners, handelaars, organisaties, administratie, beleid, scholen... van twee Halse wijken werken samen om hun wijk om te vormen naar een klimaatrobuuste wijk via groenblauwe ingrepen op publiek, semi-publiek en privaat terrein.


Tijdens de eerste fase brengen ze de wijk in kaart zoals ze nu is. Daarna dromen ze de wijk van de toekomst en bedenken concrete ideeën om deze klimaatrobuust in te richten. Nadien onderzoeken ze deze ideeën op haalbaarheid, ambitie ... via proefopstellingen, om ze na evaluatie ook definitief in de wijk te verankeren.

SAM_2366.JPG
SAM_3544.JPG

Open Ruimte Platform - ondersteuning

2021 - 2023

Het Open Ruimte Platform (ORP) vertrekt vanuit de overtuiging dat de open ruimte een cruciale bouwsteen en hefboom is voor de toekomst van het sterk verstedelijkte Vlaanderen. Het platform grijpt de bestaande dynamieken aan om nieuwe inzichten en mogelijke synergieën tussen de open ruimte en verstedelijking te bundelen en verder te ontwikkelen richting mogelijke beleidsprincipes en -methodieken.


Het brengt lopende projecten, initiatieven en kennis samen (leertraject), het initieert en begeleidt ontwerponderzoek op innovatieve demonstratieprojecten (testtraject), en het formuleert voorstellen voor een performanter beleid (beleidstraject). Het betrekt op verschillende niveaus mensen, van politici tot lokale besturen, leidinggevenden en projectmedewerkers. En communiceert naar een divers publiek.


Het Open Ruimte Platform brengt kennis, ervaring, sectoren en instrumenten samen om nieuwe en daadkrachtige (samen)werkvormen te definiëren voor open ruimte en voor open ruimte beleid.

Vlaanderen Breekt Uit - ontwerpbegeleider

2019 - 2025

De bodem en de open ruimte vervullen veel functies die het ecologisch evenwicht in stand te houden. Als een verharding de bodem afdicht, gaan al die functies verloren.  


Met het oog op de klimaatverandering wil Departement Omgeving de functies van de bodem en de open ruimte behouden door de bodem zo weinig mogelijk af te dichten. Ontharden pakt vele uitdagingen tegelijk aan en dat maakt het heel bijzonder.

SAM_3578.JPG
SAM_3587.JPG

GruunRant Onthardt - projectmedewerker participatie

2019 - 2021

Dit grootschalige project wil een onthardingsgolf op gang brengen om de Antwerpse stadsrand te defragmenteren en te vergroenen. Door coalitievorming wil men zoveel mogelijk concrete onthardingsprojecten uitwerken met lokale betrokkenen en actoren.

In opdracht van Antwerpen aan't Woord vzw.

Water voor Groen - projectcoach

2018

Meer groen vraagt ook meer water. Veel regenwater loopt direct weg. Antwerpen aan't Woord wil met dit project experts en bewoners twee kleinschalige en goede maatregelen laten ontwikkelen. Ze geven een demonstratie over wateropvang op straatniveau. Dit water kan gebruikt worden voor het begieten van lokaal groen.

In opdracht van Antwerpen aan't Woord vzw.

SAM_3572.JPG
26910971_545840589124253_4108615764159431035_o.jpg

Over de Ring - projectmedewerker participatie

2017 - 2018

Zone Zuidoost strekt zich uit van de Plantin en Moretuslei tot aan de Grote Steenweg. Tussenin ligt het station Antwerpen-Berchem. Het is een grootstedelijk en dichtbebouwd gebied. In de omliggende wijken is er een groot tekort aan groenruimtes. Toch zijn er enkele waardevolle gebieden, zoals de Wolvenberg, het enige erkende natuurgebied binnen de Antwerpse Ring.


Aangezien het overkappen van grote stukken snelweg in dit gebied niet meteen voor de hand ligt – het is eerst wachten op de heraanleg van de Ring die de scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk maakt – stelt ontwerpteam Zuidoost een aantal Ringprojecten voor die in een eerste fase de leefbaarheid van de wijken sterk verbeteren.

In opdracht van Antwerpen aan't Woord vzw.

bottom of page